AXA – ubezpieczenie na życie – opinie. Do wyboru masz 4 pakiety ubezpieczenia, … czekam ju¿ ponad 120 dni z wyp³at± odszkodowania. Polecam siê grubo zastanowiæ nad wykupieniem polisy w AXA. Po miesi±cu przyjecha³ rzeczoznawca i wyceni³ auto. Z³o¿y³am 30.07.2018r reklamacje na OC Assistnce, dotycz±ca braku jakiejkolwiek pomocy, w trudnym dla mnie przypadku awarii samochodu, mam 75 lat i dlatego korzystam z Assistance, gdy¿ nie jestem w sta... Nie polecam, obs³uga telefoniczna na najni¿szym poziomie, pan prawie do mnie krzycza³, paranoja, nie iformuja o wszystkim, a pó¼niej wpieraja, ¿e wszystko zosta³o powiedziane. Opinie klientów. zaofero... jezeli dsa i axa to mniej wiecej to samo to ja baardzo dziekuje za taki bussines, 2009-01-27 19:50 wtorek ~niezadowolony by³y klient |, DNO!!!!! 2011r przychodzi mi wezwanie do zap³aty ponad 800 z³otych za drug± ratê sk³adki.Zadzwoni³em ... W p³aci³em 200zl na fundusz inwestycyjny,po przeczytaniu opinii tutaj mam teraz du¿o w±tpliwo¶ci czy dobrze zrobi³em.Wiem doskonale ze to inwestycja d³ugo terminowa,ale jako¶ niewierze ze po 35 latach... To jeszcze nic. Roz... Naczytali¶my siê wiele negatywnych opinii na temat odszkodowañ z AXy jednak u nas wszystko posz³o g³adko. Traktuj± klienta jak konieczne z³o.Cztery miesi±ce rozpatruj± wniosek o wyp³acenie odszkodowania .Za zlamanie otwarte nosa [ osiem szwow] w odcinku szyjnym krêgoslupa z³amanie wyrostka stawowego c3 po... witam wszystkich. WPISUJESZ TEN KOD I DOSTAJESZ 50 lub 100z³ ZNI¯KI!!!!!!! Pomagamy w uzyskaniu odszkodowañ od zak³adów ubezpieczeñ. Czyzby kolejna piramida ktora bierze tylko kase ?? Omijaæ szerokim ³ukiem !!!!!!!!!!!!!!!!!! p³aci³em 350 z³ przys³ali 900 zl, Chcesz straciæ czas, nerwy, pieni±dze - ubezpiecz siê w AXA, Oszusci i zlodzieje-najgorszy ubezpieczyciel, Zdecydowanie !!! W Polsce ma niemalże 5% udziału w rynku, dzięki czemu zajmuje 5. miejsce na polskim rynku ubezpieczeniowym. Zosta³em poszkodowany przez ubezpieczonego w AXA - drastyczne zani¿anie warto¶ci auta poprzez wciskanie , ¿e mam ni¿sz± wersjê samochodu, brak kontaktu z likwidatorem, korekty wyceny na niekorzy¶æ kli... Radze unikaæ AXA jak diabe³ ¶wiêconej wody. nie odbieraj± telefonów, nie odpisuj± na maile, a je¶li ju¿ to po 2 tyg szcz±tkowe informacje z których nic nie wynika !!!! AXA to jedna z największych grup ubezpieczeniowych na świecie. DZWONI£EM JAKIE¦ 20 RAZY.KONSULTANCI W AXA DIRE... po zajsciu wypadku trzeba zglosicto niezwlocznie w ciagu 24 godzin nie wazne czy jestes w szoku czy cokolwiek innego masz to zglosic bo inaczej lipa, malo tego oni pokrywaja tylko pierwsza wizyte nies... Kupi³am ubezpieczenie OC w tej firmie po kilku miesi±cach otrzyma³am aneks do umowy bo rzekomo mia³am szkodê w OC po kilku godzinach wyja¶nieñ z funduszem gwarancyjnym okaza³o siê ¿e szkody nie by³o a... Totalnie olewaj± klientów- kontaktuj± siê tylko by sprzedaæ polisê ale jakikolwiek kontakt z nimi nie jest pó¼niej mo¿liwy!!!! Nikomu nie polecam tej firmy:k³amcy, niesumienni,jeden wielki ba³agan w organizacji pracy a klienta maja w.... http://lepszeoc.pl/Numer-polisy-Twojego-znajomego-1748031 NIKT NIE WIE CZEMU NIE MAM PIENIÊDZY NA SWOIM KONCIE TYLKO POS... Ludziska kupujecie tanie ubezpieczenia to i macie pozniej problemy, czujecie sie oszukani a to wy samie sie oszukujecie zawierajac takie tanie umowy. jak ktos chce poznac szczegó³y proszê pisaæ opowiem co i jak: Zapraszamy do kontaktu z doradcą! Bardzo dobra jakość usługi. Oddział" działa od lat w branży Ubezpieczenia. (1). Odradzam!!! informatyk |. Min±³ ju¿ trzeci miesi±c jak mnie noga boli i boli a tyle pien... AXA WESZ£O W POSIADANIE MOICH DANYCH W DO¦Æ DZIWNY SPOSÓB. W oddziale w poznaniu pracuje od maja pani Krystyna (m³oda) dwie córki na fb mo¿na j± znale¶æ pod Krysia Krystynka z Elbl±ga...ubezpiecza rodziny a potem pozwala sobie na wiêcej ...mojego mê¿a te¿ ju¿... naprawde g³upia ze mnie pinda, ¿e nie czyta³am tych opinii zanim podpisa³am z nimi umowe, mam teraz za swoje. Owa super oferta by³a ok 150 z³ dro¿sza od oferty sam... Witam. Zadzwoñ: 731 688 989 www.lighthouse-kancelaria.com, 2018-09-18 16:55 wtorek ~Paulina £ata - Reliance Polska |. To wy³udzacze sk³adek i tyle!! Zero kontaktu z ich strony w trakcie likwidacji szkody dopiero po moich telefonach ³askawie oddzwaniali.Nie mo¿na tak¿e dodzwoniæ siê bezpo¶redni... Czy mo¿e mi kto¶ wyt³umaczyæ, jak taka firma mo¿e w ogóle istnieæ na rynku???????????????????????????? W Polsce AXA działa od 2006 r. Firma znana jest z kompleksowych i atrakcyjnych cenowo ubezpieczeń. Po przejechaniu ponad 200 km popsu³a siê sprê¿arka klimy. Nie ma tam chyba ani jednej osoby, która mówi prawdê. ¶mierci z indywidualnego ubezpieczenia na ¿ycie. Nie polecam! Wydawa³o mi siê, ¿e atmosfera jest tam ca³kiem fajna, a Dyrekyor i Manager to ludzie powa¿ni. Opinie. pierwszej wyceny musz± zakoñczyæ w 30 dni. AXA prawdopodobnie zatrudnia z ³apanki miejscowych debili, którzy o niczym nie maj± pojêcia. Dzwoniê do Axa Direct ¿e chcê z³o¿yæ wypowiedzenie umowy, okazuje siê ¿e jestem ubezpieczona w axa a nie axa direct, dzwoniê do axa a tam siê dowi... Czytaj±c komentarze my¶la³em ze z AXA kasy za wielkiej nie odzyskam a je¶li ju¿ co¶ to nie wiadomo kiedy . Za³o¿y³am OFE oczywi¶cie ich konsultant na pocz±tku taki ochoczy kontakt idealny, a¿ do podpisania umowy i odebrania pieniêdzy. Sama AXA nie jest z³a, ludzie, którzy ni± zarz±dzaj± to banda nieudaczników. 2018-05-03 16:13 czwartek ~Beata Sereda |. Dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika, np. Osobi¶cie czujê siê oszukany przez to towarzystwo gdy¿ na si³ê mi wyp³aci³o mimo zastrze¿... mia³em szkodê z ac w axa,mine³o ju¿ trzy i pó³ miesi±ca,ani odszkodowania,ani ¿adnej odpowiedzi,dodzwoniæ siê na infolinie graniczy z cudem,a jak ju¿ sie dodzwoni³em to powiedziano mi ¿e przes³ali mi ... witam polecielismy z biura do Dubaju biuro podrozy mialo wykupione ubezpieczenie w axa po powrocie dosc ze wrocilismy bez bagazy okzalo sie ze nasz bagaz zostal w dubaju na lotnisku nie spakowano nam... Chcia³em przed³u¿yæ OC u nich ... i okazuje siê, ¿e musia³bym zap³aciæ 40 z³ wiêcej, ni¿ gdybym pierwszy raz siê ubezpiecza³. Ja juz nie mam cierpliwosci. mog± wam zabraæ nawet 100% ... Mo¿e kto¶ przezorny najpierw poczyta komentarze zanim zdecyduje siê na zakup polisy w AXA Direct. Auto laweta i samochód zastêpczy za³atwione... To jakie¶ przedszkole z upo¶ledzonymi dzieæmi, a nie towarzystwo ubezpieczeniowe.Ludzie tam pracuj±cy nie przechodz± podstawowych szkoleñ, nie wiedz± na czym polega polityka RODO.Wy³udzaj± dodatkowe p... Dzi¶ wrzesieñ 2019, a od listopada 2018, oczekujê na zwrot ró¿nicy. OC+AC uszkodzona czo³owa szyba najnowsze aktualne kody!!!! ,olewaj±ca klientów !,Celowy brak informacji aby przeci±gn±æ KA¯DY termin !!! ( operacja pobyt w szpitalu itp. ) Od dwóch dni próbujê skontaktowaæ siê telefonicznie i na czacie z rzeczoznawc± AXA ¿eby wyceni³ szkodê. Kupilam samochod ktory... Po 10 latach systematycznych wp³at przy kolejnych indeksacjach sk³adki jestem stratna 5500z³. Nie polecam i odradzam. Polisa by³a wa¿na 10 miesiêcy to sobie my¶le ze skorzystam i ewentualnie dop³acê ró¿nicê.Okaza³o siê ¿e mam tyle samo zni¿ki co poprzedni w³ascicie... Kupi³em polisê OC komunikacyjn± w Styczniu tego roku, po dwóch tygodniach dosta³em z AXA pismo z dop³at± 600 z³ za podanie z³ych danych, dodam od razu ¿e kupowa³em polisê u agenta w Biurze w O¶wiêcimi... Czy kto¶ zna i móg³by poleciæ dobrego agenta AXA z Elbl±ga ?dotychczas ubezpiecza³am auto przez tel i internet ale po dzisiejszej rozmowie tel. Ranking Ubezpieczeñ Ochronnych - zabezpiecz Twoje ¿ycie i zdrowie. nie tylko polisy inwestycyjne, ale i tematy odszkodowañ, wypadków, s³uzebnosci przesy³u, Amber Gold, ubezpieczenia niskiego wkladu lub co zrobic gdy masz wypowiedziana umow... Nie mo¿na siê skontaktowaæ z firm±,s³uch siê muzyki bez koñca,mo¿na wydaæ maj±tek na telefon,a je¿eli jakim¶ cudem siê dodzwonimy odsy³a siê nas od Annasza do Kajfasza i obiecuj±,¿e oddzwoni±,oczywi¶c... To podli oszu¶ci i naci±gacze. Rankomat uczestniczy także w Polskich Badaniach Internetu a zasady prowadzenia badania sieci Internet dostępne są na następujących stronach internetowych: Każdy z użytkowników sieci Internet może sprzeciwić się uczestnictwu w ww. Witam Nie zglaszaja szkody mimo ¿e im siê zglosilo trzeba siê na poci ¿eby kto¶ odebra³ kompetentny pracownik telefon . Zadzwoni³ raz kto¶ a potem trzy razy puszczali(ch... 2011-01-28 00:48 pi±tek ~Zadowolony klijent |. ale jak maj± wyp³aciæ to graj± na zw³okê jak na... Mija w³a¶nie 30 dzieñ od momentu gdy kto¶ ubezpieczony wjecha³ we mnie. Edupolisa oferuje bogaty wybór pakietów ubezpieczenia szkolnego czy NNW dla Twojego dziecka. BEZ AC ,A OC JUZ NIE MOGÊ WYC... 2018-07-02 10:02 poniedzia³ek ~Paulina £ata - Reliance Polska |. Linie ci±gle zajête, nie mo¿na doprosiæ siê o kontakt z ich strony. AXA - pracownicy wprowadzaj± w b³±d - podwójnie (1), Axa! Opiszê swój przypadek, ku przestrodze innych. A ci±gle otrzymywa³em wezwania do zap³aty. Postanowi³am wycofaæ siê wcze¶niej i straci³am 280z³ za wcze¶niejsze zerwanie umowy!!! Jakie są opinie, szukaj numerów telefonów. Przez niemal pó³ roku nie potrafi± zlikwidowaæ prostej szkody komunikacyjnej. By³em w szpitalu 23 dni nag³y przypadek, szkodê zg³osi³em telefonicznie 24.08 br., dosta³em maila na którego przes³a³em dokumenty potwierd... bezczelna firma w rankomacie i w wyliczeniu daj± bonus od axa,zni¿ka za zakup a potem dowiesz siê ¿e polisa w takiej cenie to na miesi±c przed terminem .trzy ddni przed dat± oc ro¶nie w postêpie geome... Mam auto casco z dodatkow± opcj± pomocy w razie awarii ko³a. Ca³kowite lekcewa¿enie klienta .Nie ma komu odebraæ telefonu .Zupe³ne DNO. mia³am szkodê która zg³osi³a... przy zawieraniu umowy pani z mi³ym g³osem o ma³y w³os nie zrobi³a mi pa³ki przez telefon do tego stopnia by³a uprzejma jednak przy szkodzie, likwidacji, rozwi±zaniu umowy niestety tak mi³o ju¿ nie jes... czekam 7 dni na zg³oszenie szkody na pisma nikt nie odpowiada na maile te¿ a na infolinii zawsze jest kolejka i gówno z odzkodowania ta axa jest do dupy nie polecam jej. Stawiaj± cz³owieka pod murem, bo wg regulaminu umowy nie mo¿na rozwi±zaæ. Jestem po wypadku. plików tekstowych, tzw. infolinia 801 401 999; Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają Ci korzystanie z jego zasobów Korzystając z serwisu edu polisa. Z oc sprawcy. na poczatku marca pr... 2010-06-22 10:26 wtorek ~by³y klient AXA |. Szczeg... Nie polecam, wyp³acaj± smieszne pieni±dze, posiadam passata b5fl 2004 rok, uszkodzenie powsta³o za granic±, naprawa ponad 3000 euro, oni chc± mi wyp³aciæ 2200z³. odszkodowania jest przeci±gana do maksimum. !Na emaile nikt nie odpowiada bo po co!!! Axa Direct, czyli jak legalnie wy³udziæ op³aty. Jest na to skuteczny sposób! Odmowa wyp³aty ¶wiadczenia z AXA? mia³am upadek ze schodów na chodnik ..w wyniku czego pó¼niej okaza³o siê ¿e mam ma³e ognisko uszkodzenia na pograniczu trzonu/rogu tylnego ³±kotki komunikuj±cego z pow... A ja mam dobre zdanie na temat ubezpieczyciela. Robi± wszystko by opó¼niæ likwidacjê szkody. Nigdy wiêcej. Nie wiem jak z likwidacj± szkód. Dodzwoniæ siê nie mo¿na. uzasadnionego interesu administratora danych, po to, aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie serwisu i odpowiednie dostosowanie usług, świadczonych w ramach serwisu do potrzeb użytkownika. NIE POLECAM. Nie chc± wyp³aciæ odszkodowania bo (podobno) brakuje czê¶ci moich dokumentów. Szkoda dotyczy³a kolizji. !1, Axa - [wymoderowano tre¶ci obra¼liwe] kilentów. Moj przyklad. ZDECYDOWANIE !!! Konsultanci s± nie kompetentni, jak sie sam nie zapyta cz³owiek to nic siê nie odezw±, ze brakuje jaki¶ dokumentów a ich rzeczoznawcy nawet nie bêdê kome... 2012-11-19 21:30 poniedzia³ek ~OSZUKANY |. Informujemy, i¿ naszymi sukcesami sa wygrane spory przeciwko TU Skandia ¯ycie S.A. oraz AXA, Generali, Aegon... Bardzo sprawna i szybka pomoc. Dariusz Nowy Dwór Mazowiecki, 12.2018 . Nigdy nie dam siê ju¿ n... Zdecydowanie odradzam! Ci±g³e ponaglenia wp³aty za sprzedany samochód. Zani¿one odszkodowanie? 24 h pomoc to k³amstwo!!! Witam, ¿ona posiada polisê Optymalny wybór... Po urodzeniu dziecka wyst±pili¶y o wyp³atê ¶wiadczeñ. O RANY RANY SESTE¦MY NIE POKONANI nowy logo AXA. Dokonałem … Kupi³am sobie ochronê prawn± w ... s± extra do brania kasy, ale ¿eby wyegzekwowaæ uuuuuuuuuuu to tragedia. Szybkie przesłanie wybranej polisy za pomocą poczty. Aby sprawdzić, jaka będzie cena ubezpieczenia OC, AC czy Assistance w AXA, warto skorzystać z kalkulatora OC Porówneo.pl. Uwa¿am ¿eka¿da firma ubezpieczeniowa ma potobny system dzia³ania. AXA + OPENFINANCE to z³odzieje i oszu¶ci!!! Czekam na komornika bo nie Zap³acê. Auto o warto¶ci 38 ty¶ z³ z salonu, wycenione przez axa po roku na 26 ty¶ z³. Swego czasu ubezpieczy³em samochód - OC. A jak przyjdzie do wyp³aty odszkodowania to procedury trwaj± do 70 dni, przysy³aj± marne grosze. porównywarki ofert ubezpieczeniowych i finansowych). Najgorsi, najwiêksi oszu¶ci na ¶wiecie! Poradniki narciarskie. Nie ma to nic wspólnego ze spadkami na gie³dzie, bo godzê siê na ryzyko takich strat, ale generalnie za... Wczoraj mia³em kolizje. Mój komentarz na temat tego ubezpieczyciel... 2011-03-09 21:26 ¶roda ~niezadowolony kient |. https://axa.pl. ¦ciema!!!!!!!!! Zadzwoni³em, poda³em konsultantce numer wyliczenia - do weryfikacji, po czym zosta³em ... 2017-01-16 20:41 poniedzia³ek ~Grzegorz |. Skutecznie odzyskujemy nies³usznie pobrane ¶rodki. Pieni±dze otrzyma³em po dwóc... Zdecydowanie nie polecam tego ubezpieczenia!!! Witam serdecznie, A jak oddaj± - pewnie h...... . Tymczasem AXA zarabia, bo bierze prowizje i nic sobie z tego nie robi, że ich klient jest na minusie. Z produktów AXA korzysta ponad 3 mln klientów, łącznie z firmami oraz międzynarodowymi korporacjami. Z³odzieje i oszu¶ci. Najwiêksi oszu¶ci z jakimi mia³am do czynienia! Firma nie ma ¿adnych kosztów zwi±zanych ze wspó³prac± z Tob± (poza 1 tygodniowym szkoleniem) i potem masz gadanie ... JE¯ELI NIE POTRZEBUJESZ PIENIÊDZY UBEZPIECZYCIELA PO EWENTUALNEJ SZKODZIE, LUB TE¯ PIENI¡DZE Z POLISY NA ¯YCIE CHCESZ ZOSTAWIÆ UBEZPIECZYCIELOWI Rozpatrywałem, by nie zgłaszać w ogóle zdarzenia do AC jeśli jest tak źle i czym prędzej zmienić firmę! Axa to tragedia - za³atwiæ co¶ przez telefon to minimum 30minut do 1godziny, obs³uga niekompetentna, trudne sprawy ich przerastaj± i siê chamsko roz³±czaj±, handlujê samochodami i mam do czynienia z r... Odnoszê wra¿enie ¿e pracuj± tam tylko idioci. Oszu¶ci !!!! AXA Direct najgorszy ubezpieczyciel na rynku! Zgin±³ 5 miesiêcy temu a po wyp³acie ani ¶ladu. Nie mog³em otowrzyæ auta, zepsu³ siê zamek - wezwa³em assistance, bo maj± w ofercie awaryjne otwieranie auta - przyjecha³a LAWETA i go¶æ siê pyta gdzie holujemy... Dzwoniê jeszcze... wspó³pracowa³em z axa, sami wypowiedzieli umowe, wlepili jak±¶ kare umown±, wczoraj sie dowiedzia³em ¿e rok temu by³ toczony proces przeciwko mojej osobie... axa wiecej ni¿ standard :D, 2014-04-20 16:01 niedziela ~Zawiedziony |. Pomimo, i¿ by³em beneficjentem za¿±dano ode mnie o¶wiadczenia, ¿e istnia³a pomiê... witam.chcia³bym przestrzec wszystkie firmy specjalizujace siê napraw± blacharsko lakiernicz± samochodów i likwiduja szkodê bezgotówkowo z firm± AXA DIRECT.PO NAPRAWIE SAMOCHODU KLIENTOWI Z£OZY£EM FAK... W zwiazku z tym ze sie troche spozni³em z ostatnia rata sk³adki oc nie ma mozliwosci po kontynuacji na ponowne raty!!!!! Katastrofa!. 28 kwi... Je¿eli cenicie sobie spokój. Powy¿ej 3 lat auta - tylko zamienniki. Znajdziesz tu opinie o AXA DIRECT, oddziały i bankomaty AXA DIRECT. Zap³aci³em i z³o¿y³em dokumenty o odszkodowanie - a oni... W tej agencji w elbl±gu nadal pracuje Krystynka Hyrycz która szuka wra¿eñ ..kto¶ chetny i spragniony ...pisaæ o kontakt lub do niej g³osiæ siê ....pomaga wszystkim. !Mo¿e dla ludzi, którzy chocia¿ trochê znaj± siê na inwestycjach to jest ok. ale nie dla zwyk³ych szarych ¶miertelników. 2012-10-05 11:47 pi±tek ~Taki tam jeden |. AXA - uczcie siê na cucdzych b³êdach - tak taniej!!! a kazdy inny tak. NIE JESTEM ICH KLIENTEM ALE NIESTETY GAMOÑ KTÓRY WE MNIE WJECHA£ JEST TAM UBEZPIECZONY. AXA to zwykli z³odzieje. pó³tora miesi±ca od zgloszenia szkody, brak wyp³aty odszkodowania. Garatulujê wszystkich niezadowalonym Klientom Towarszystw Ubezpieczeneniowych. Szkodê przyjêli, po 3 dniach przyjecha³ rzeczoznawca wyceni³ i obieca³ wyp³atê w ci±gu tygodnia. Informacje o zarobkach, kadrze zarządzającej, atmosferze ! Grupa AXA oferuje taże swoim klientom ubezpieczenie dotatkowe Assistance, które zapewnia pomoc serwisowÄ…, informacyjnÄ… i medycznÄ… – w zależnoÅ›ci od wybranego wariantu – w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu. - Mia³ miejsce wypadek w gospodarstwie rolnym AXA – francuska firma ubezpieczeniowa, działająca we wszystkich działach ubezpiecze ń, uwzględniając ubezpieczenia na życie, chorobowe, majątkowe, komunikacyjne itd. Szanowni Pañstwo, Zajmujemy siê pomoc± przy odzyskiwaniu op³at likwidacyjnych po polisolokatach, czyli produktach ubezpieczeniowo-oszczêdno¶ciowych z funduszem kapita³owym. Z³o¿y³am skargê do Rzecznika Ubezpiecz... To [wymoderowano tre¶ci obra¼liwe] , ostrzegam przed nimi. AXA Polska należy do jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych AXA, która może pochwalić się prawie 50-letnią historią. Nie dajcie siê oszukaæ. TRAGEDIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. to jest jakas kpina, brak mi slow. Odmowa wyp³aty odszkodowania ? 2012-07-16 21:35 poniedzia³ek ~Grzegorz |. Bezwglednie nie polecam NIKOMU. Osoby na infolinii jak robociki, ¿enada..... Moimo, ¿e mam wy... Niska cena za polisê OC/AC jest podnoszona po miesi±cu od czasy jej zawarcia. Mia³am wypadek na pocz±tku grudnia 2015r.z winy sprawcy.Jestem rozczarowana i za¿enowana.Auto zastêpcze zabrano mi szbko bo szkoda ca³kowita,jak zapyta³am dlaczego tylko 3 ty¶.z³otych za ca³kê okaza³o... Szkol± swoich pracowników jak odpowiadaæ klientom(zwykle nie zadowolonym)i udawaæ "greka".Krêtactwo to ich dewiza.Udaj± ¿e nie przysz³o wypowiedzenie umowy.Na pytania odpowiadaj± pytaniami.L... Trochê nie w temacie, ale pomy¶la³em ¿e podzielê siê z Wami opini± o „wspó³pracy” z AXA i napiszê Wam jaki super produkt inwestycyjny kupi³a moja ¿ona. upad³em na nartach, straci³em przytomno¶æ ... koszt naprawy domu 500 zl a od stycznia migaj± siê jak mog± nigdy wiêcej. Nie polecam!! Wszystko o ubezpieczeniach na ¿ycie. Najgorsza firma ubezpieczenia absolutnie nie ubezpieczajcie w tej firmie! Uciekaæ od tej firmy jak najdalej proszê nie sugerowaæ siê dobrymi opiniami bo wystawiaj± je agenci uprzejmi s± podczas zawierania umowy a jak przyjdzie do szkody to po³owê odszkodowania wydasz na tel... Miesi±c temu zmieni³em ubezpieczyciela OC z AXA DIRECT na innego. Tak jak wiêkszo¶æ wypowiadaj±cych siê na forum jestem wci±¿ zwodzony i ok³amywany. Ubezpieczylem paczke w axa :P ktora to zniszczyl kurier:/ wed³ug umowy powinienem otrzymac zwrot pieniedzy za towar :D wys³a³em do nich wszystkie papiery zdjecia itp :D czekam juz 2 miesiac sprawa l... 2015-06-18 14:41 czwartek ~Izabela JAdasz |. Kupi³am samochód ok. 1 rok temu. Sprawa np. Zani¿one odszkodowanie. Brak kontaktu, infolinia to fikcja chyba, Za³atwienie najprost... AXA TO NACI¡GACZE ! Wed³ug mnie firma jest ok. Kupi³em ubezpieczenie w tej firmie poniewa¿ by³o bezkonkurencyjne cenowo. ostatnio facet uderzyl nam w ogrodzenie uszkodzil plot i brame zglosilismy szkode z jego oc.za 3 dni przykechal rzeczoznawca za tydzien kosztorys z ktorym sie zgadzamy... dzwoni³em do nich 5 styczna, mieli siê odezwaæ 14 ale ¿adnego odzewu nie by³o, chocia¿ zamawia³em rozmowy z nimi. PO PIERWSZE :... 2012-08-23 10:29 czwartek ~niezadowolony!!!! musia³em zap³aciæ za wycofanie reszty pieniêdzy. Mia³em (a dok³adniej moja dziewczyna) kolizjê ze sprawc± ubezpieczonym w tym towarzystwie ubezpieczeñ. Jestem usatysfakcjonowana. Kontynuacja ubezpieczenia trwa tylko 1 minutę. [wymoderowano tre¶ci obra¼liwe] Jest to wydzielona część pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie danych lokalnie. A AXA mog³aby siê troszke wiêcej postaraæ lub zmieniæ nieco t± fereln± "grupê" zarz±dców... 2019-12-30 15:00 poniedzia³ek ~Rozczarowany |. Odmowa wyp³aty odszkodowania ? z opcj± AC/OC.Niestety musia³em skorzystaæ z AC poniewa¿ mój samochód uleg³ ca³kowitej destrukcji. Wyc... Mo¿liwo¶æ uzyskanie informacji o szkodzie wrêcz zerowa. z o.o., Gemius S.A. oraz Google Inc. Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics oraz Gemius, witryna działając w oparciu o odpowiednie umowy z wymienionymi podmiotami, zamieszcza w komputerze użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach. Assistance w podró¿y - pora¿ka za granic±. witam wszystkich.a ¿egnam bardzo mi³± firme pod tytu³em axa direck!!!!! Na poczatku lipca mia³em zderzenie z lsem którt narobi³ szkód na 18 tys z³otych (wycena kosztu naprawy serwisu) O AXA Polska Opinie klientów Dane firmy Kontakt . Ubezpieczenia AXA - opinie klientów. I czeka³em.....kilka dni naiwnie wierz±c, ¿e kto... 2013-06-17 22:42 poniedzia³ek ~oszukiwanprzezAxe |. Próbowa³em siê dodzwoniæ a ¿e "wszyscy doradcy s± zajêci" …… to Moze polac sie krew ! Zawiedzione dziecko . Zakupi³em u nich polise i juz zaluje zaplacilem za zakupiona polise ale jej nie otrzymalem po dwoch dniach udalo mi sie do nich dodzwonic po czym dowiedzialem sie ze zawarlem polise przez Liberty i mu... 2017-03-30 12:44 czwartek ~Wkur*** cz³owiek |. Banda cwaniaków. Wp³acam co miesi±c 300z³. Firma o ok 20% zani¿y³a wycenê auta (szkoda ca³kowita). O¶wiadczenie chocia¿ mieli¶my spisane t... Nie polecam!! Nie napiszê, bo nikt mi nie uwierzy. Opinie niestety maj± "super", 2010-05-17 10:25 poniedzia³ek ~Krzysiek1980 |. firma to pora¿ka, brak kontaktu. Wykorzystuj± ludzi jak mog±, wciskaj± ludziom ch³am ubrany w cukierki. ja niestety muszê wystawiæ negatywny komentarz. moja trw... od dnia 08.01.2011 do dnia dzisiejszego nie dokonano nawet ogldzin Poin... 2011-08-15 14:46 poniedzia³ek ~Poszkodowany |. Axa skierowa³a do jakiego¶ Glass-firmy i co jakis czas dzwon... szybko i konkretnie: praktycznie nowe auto, szkoda polegaj±ca na kradzie¿y kó³ stalowych 15" wraz z oponami. Znajd¼ inn± firmê! Przykładowo: Rankomat wykorzystuje w swoich serwisach internetowych pliki cookies w następujących celach: W serwisach internetowych Rankomat wykorzystywana jest także technologia localStorage. £±cznie wp³aci³em 28800 z³. Sk³adki pobieraj± szybko i sprawnie. z³o¿y³em wypowiedz... 2012-12-20 15:16 czwartek ~SZCZÊSLIWY POSIADACZ AUTA |. uznali mi szkode ca³kowit± 950z³ i od razu znale¼li kupca za 4650z³. Nawet ... Wyj±tkowo profesjonalni. Zani¿one odszkodowanie do granic bólu .Ludzie omijajcie tego ubezpieczyciela lub ze swoimi sprawami piszcie do Rzecznika Finansowego na ich postêpowanie.Ja walczê z nimi ju¿ 6 miesi±c. czy dostaliscie tylko PROPOZYCJE UBEZPIECZENIA, wniosek o umowe (jakos tak) i blankieciki do zaplaty? badaniu poprzez: Kontrolowanie plików cookies przez użytkownika możliwe jest w poszczególnych przeglądarkach internetowych, w ustawieniach prywatności. Lepiej chyba zaplacic troche wiecej i miec z glowy problemy. Op³ata tylko za efekty. Po pierwsze, nie ma mo¿liwo¶ci naprawy w autoryzowany serwisie. Z tak ¿enuj±cym towarzystwem ubezpieczeñ siê nie spotka³em. Czas czekania na infolinii dochodzi do 50 minut, UWAGA Ubezpieczenie turystyczne w AXA to OSZUSTWO. Masakra, mam u nich fundusz inwestycyjny, nie ksiêguja pieniedzy na czas tylko j przetrzymuj±, podnosz± op³aty za administracjê itp!!! Brak kompetentnych osób, a raczej nikt nie jest zainteresowany ubezpieczonymi. W próbie rzetelnej oceny towarzystwa AXA Ubezpieczenia, wzięliśmy pod uwagę taką analizę. Kupuj±c samochód w komisie otrzymuje sie plisê z wyprzedzeniem na ca³y r... OC podwy¿szaj± o kilkadziesi±t % mimo braku zg³oszeñ szkód przy kontynuacji ubezpieczenia. Po uszkodzeniu mojego pojazdu zrobi³em wycenê w autoryzowanym serwisie uszkodzony lewy przód (ponad 5tys.z³ bez lakierowania), AXA wyceni³a wszystko z robocizn± na 1660z³!!!!!!! Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000588980, NIP 527-27-51-881, zwana dalej „Rankomat” … Problem z wyp³at± odszkodowania, brak jakiejkolwiek reakcji na wysy³ane maile, dodzwonienie do nich graniczy z cudem. Przeczytaj opinie: Kupując ubezpieczenie komunikacyjne wypełniasz tabelki, tj. Dzwoni±c do Axa dowiedzia³em... nie do¶æ tego ¿e podnie¶li ubezpieczenie o ponad 100% to po miesiêcznym opu¼nieniu ze sk³adk± wpisuj± ciê do krajowego rejestru d³ugów z którego nie tak ³atwo wyj¶æ nie pytaj±c o przyczyny opu¼nienia ... hehe AXA to najwiêksi oszu¶ci!!! 2017-08-22 11:49 wtorek ~Kinga Czekañska |. !juz 3,5miesi±ca minê³o od zg³oszenia kradzie¿y a pieniêdzy nadal nie ma. Chêtnym opowiem w jaki sposób zosta³em przez nich wyko³owany. Wart... Koszmar z Ulicy Wi±zów Prosta sprawa. Tabela wprowadza w b³±d- ubezpieczenie od opó¼nionych lotów obejmuje tylko loty powrotne- jest to zawarte w warunkach, ale tabela jest celowo nieprecyzyjna i wprowadza w b³±d! Syn maj±c zawart± umowê "Daleko od domu" i po wypadku za granic±, dopiero po 10 dniach dowiaduje siê ¿e AXA nie przyjmuje odpowiedzial... Mam (jeszcze mam ale ju¿ nied³ugo) umowê z AXA która trwa do 27.04.2017. Poniewa¿ wszystko by³o za³atwiane przez Brokera Ubezpieczeniow... 2013-10-02 19:01 ¶roda ~Ubezpieczony w AXA i WYKIWANY |. Wiadomo, polskie prawo jest chore, chroni tych, co nie placa, i kara uczciwych, ale to juz przesada..... 2016-10-19 16:42 ¶roda ~Anonimowy sprawca |. Przedstawiciel zapewnia³ ¿e te pieni±dze przejd± na... DNO , naprawa samochodu 24000 z³ axa wyp³aci³a autoryzowanemu serwisowi 11400 pas przedni orygina³ 1430 z³ AXA znalaz³a na z³omie czyli w ich wycenie za 132 z³ za holowanie nie zwrócili bo nie skorzy... 2013-12-04 10:50 ¶roda ~uszkodzony przez ub. Koledze siê auto na autostradzie rozkraczy³o. Nie polecam. Bezskutecznie. Nasi eksperci dokładnie przeanalizowali temat axa ubezpieczenia grupowe opinie w celu przygotowania jak najlepszych porad i aktualności dla naszych czytelników. Wycieczki nie bylo, kasy za ubezpieczenie tez nie ma bo "usluga zostala wykonana". (3), Nie polecam - du¿e problemy z ubezpieczeniem OC. p³ace sk³adki reguralnie a oni mi wyjezdzaja ze za sprzedaz ostatniego auta nie uregulowalem czegos tam ich wymys³u oczym ... Firma Axa jest firm± nierzetelna. Totalnie brak jakichkolwiek informacji. Mia³em wykupiony pe³ny pakiet: OC/AC/NWW i assistance.. Nie ma ¿adnej przaktycznej mozliwosci po³aczyæ siê z AXA Direct ¿eby sprawdziæ stan za³atwianej szkody (po stronie wyp³at) natomiast zaraz podnosi s³uchawkê konsultant d/s nowych klientów (czyli po st... Nie polecam Axa teraz to Avanssur. Na wszystkie pytania odpowiadaj... cudowne axa... Mam potwierdzenia wys³ania i odebrania dokumentów przez firmê axa , pisz± ze nie dostali ¿adnych do... 2015-02-05 09:14 czwartek ~Kancelaria Invictus |. AXA = ¯ENADA, OSZU¦CI U W A G A ! Banda oszustów i naci±gaczy. W zesz³ym roku mia³em kolizjê z sarn±. (1). Opinie klientów o firmach ubezpieczeniowych. Same problemy i strasza sadami jak sie upomniesz o swoje. BANDA Z£ODZIEII!!! mam nadzieje ¿e padn± jak much... tragedia-czekam 1,5 miesiaca na kontakt z ta ubezpieczalnie ,ale tel, faksy,maile kompletnie ignoruja i sa na tyle bezczelni,ze podsylaja mi oferty na maila.Nnadmieniam ,ze to ich klient jest sprawca ... 2017-01-17 12:35 wtorek ~Niedosz³y_klient |. Dlaczego KNF siê nimi nie zajmie? Wy korzysta³em wszystkie mo¿liwo¶ci podane przez nich ¿eby siê z nim... 2016-09-14 11:05 ¶roda ~NIE ZADOWOLONY |. Nie powierzaæ im ¿adnego mienia ani ¿adnej kwoty pieniêdzy. Czekam na kontakt osoby zajmuj±c± siê moj± spraw± ju¿ ponad tydzieñ i doczekaæ siê nie mogê. Pytanie - ile % p³aci Axa za naprawê ( faktura z firmy partnerskiej )gdy chcê naprawiaæ we w³asnym zakresie. A teraz pretensje. To jaka¶ masakra . Auto unieruchomione na parkingu przez pierdó³kê za 40 z³, która powodowa³a brak napiêcia na rozruszniku. Gostek wjechal w tyl mojego auta,ubezpieczenie posiada w Axa i tak sie sklada ze juz 4 miesiac czekam na zwrot kosztow naprawy. Atuty ubezpieczenia. Po przejêciu przez Axa firmy Liberty zwiêkszyli mi stawkê OC trzykrotnie, wiêc zawar³am umowê z inn± firm±, a im wys³a³am w... Totalnie nie polecam tej firmy.

Best Vitamin E For Scars, Durvillea Sauvignon Blanc, Golf Pride Cp2 Wrap Standard, Brocade Switch Wiki, Bull Whip Kelp, Piano Style Sustain Pedal,